Cieľom projektu je nachádzanie súvislostí komunitných procesov a súčasného spoločenského vývoja.

Komunita je miesto uzdravovania a rastu

Jean Vanier

„Skutočná komunita nevznikne zo skupiny otrokov, či z ľudí,
ktorí vyžadujú aby ich tí druhí urobili šťastnými.“

Anthony de
Mello

/>

Na týchto stránkach ste sa mohli dostať k ucelenejším informáciám
tvorbe spoločenstiev, vývoji komunít, komunitného hnutia a spriaznených
aktivít na Slovensku i vo svete.

Ťažisko „komunitnej“ problematiky však presúvame na stránku
C-centrum v sieti, ktorá je viac
venovaná trvalej udržateľnosti, sociálnej udržateľnosti, sebestačnosti,
ekokomunitám, ekosídlam permanentnej kultúre a mieru.

src="http://centrum.vsieti.sk/sites/all/files/domain-2/fusion_vsieti2_logo.png"
alt="" />

Z mnohých skúseností, ktoré sme v živote nadobudli vieme, že na
vybudovanie skutočne dobrých a hlbokých vzťahov nám materiálne veci a
peniaze nestačia. Nestačia nám teda, ani na vybudovanie dobrej a hlbokej
ekokomunity, ekoosady, ekodediny, ekospoločenstva, cohousingu.

Dovoľujeme si vás pozvať na komunitné podujatia, ktoré
sa tento rok 2013 budú v našom „okolí“ odohrávať.

zážitkový seminár budovania skutočného spoločenstva

. src="http://files.komunity.webnode.cz/system_preview_detail_200000297-45853467f2/Komunita-ruce.jpg"
alt="" />

7. – 10. 5. v Žilinskom Ekocentre
Lesopark
Udalosť
na FB

Seminár je pre tých, ktorí by si priali:

 • urobiť krok na ceste k sebe a druhým, prostredníctvom
  porozumenia sebe,

nájsť spôsoby, ako zlepšiť svoje osobné príp. pracovné
vzťahy
,
začleniť sa do skupiny ľudí,

 • nájsť cestu k spolupráci a využitiu potenciálu každého člena

  uskutočniť víziu lepšieho sveta, ktorej naplnenie je
  možné cez spoločenstvá hlboko spolupracujúcich ľu­dí

 • zažiť netradičný seminár, ktorý prináša nečakané zážitky na
  ceste, na ktorej sme si možno ani nevšimli, že ju máme pod nohami

Tento typ semináru patrí v strednej Európe medzi
ojedinelé
. Je založený na princípoch vytvárania „true“
komunít podľa amerického psychiatra M. Scotta Pecka, ktorý podobne ako Carl
Rogers hľadal cesty k rozvoju a uplatneniu ľudského potenciálu a
k riešeniu konfliktov mezi ľuďmi aj v rámci veľkých skupín. (cena
60€)
prihlásenie robo(a)vsieti.sk
web: komunity.vsie­ti.sk,
komunity.webnode.cz


Podľa údajov organizácií sledujúcich vývoj v tejto oblasti je na celom
svete viac než tisíc zámerne budovaných spoločenstiev, komunít. Veľká
časť z nich je navzájom rôznym spôsobom poprepájaná. Asi
najvýznamnejším sieťovým zoskupením komunít a ekodedín je href="http://gen.ecovillage.org/">GEN (Global Ecovillage Network). Podľa
údajov komunitnej siete v Rusku je na území bývalého zväzu okolo tisíc
fungujúcich alebo rozbiehajúcich sa komunít. Na Slovensku nenáme ani také
dobré ekonomické zázemie ako vo vyspelých krajinách, ani také
katastrofálne podmienky, ako sú v Rusku. Nemáme ani takú tradíciu
budovania komunít od čias hnutia Hippies.

Na Slovensku je povedomie o komunitách veľmi nesúrodé, každý si pod
nimi predstavuje niečo iné, od komunistických vízií komún, cez kresťaské
a heretické hnutia až po komunity rozkladajúceho sa hnutia Hippies. Pokúsime
sa v tomto smere poskytnúť určité vodítka href="http://komunity.vsieti.sk/node/2">roztriedením a systematikou zdrojov
a viery, z ktorej čerpajú.

Stránka poskytuje informácie a … záujemcom o komunity, komunitný
fenomén, facilitáciu skupín a zmenu firemnej paradigmy.


.

Venuje sa dvom veľmi úzko prepojeným veciam:

 • mapovaniu a sprístupňovaniu súčastnej situácie a postavenia
  komunitných aktivít
  najmä na Slovensku a v Čechách, ale
  i vo svete
 • ozrejmovaniu procesu, ktorým sa pri vytváraní spoločenstva alebo
  komunity prechádza a uvedomeniu možností a ziskov, ktoré proces
  prináša
  . Ako na úrovni osobnej, tak aj spoločenskej a
  korporátnej.

Tento proces, je veľmi jednoduchý ale pre nás, zvyknutých na
život v západnej civilizácii, veľmi náročný.

Pre zlepšenie súčastného stavu medziľudských vzťahov by bolo
žiadúce, aby ho každý poznal
tak, ako to bolo vo všetkých pôvodných
kultúrach. Venovať by sa mu mali deti od prvých ročníkov základných
škôl. Porozumeniu tomuto procesu zasvätil známy americký psychoterapeut href="http://en.wikipedia.org/wiki/M._Scott_Peck">Scott M. Peck veľkú
časť svojho života. Vypracoval a publikoval metodiku zážitkového semináru
hlboko ozrejmujúceho tento proces. Veril, že môže byť základom pre
vytvorenie lepšieho a bezpečnejšieho sveta pre ľudí žijúcich na planéte
Zem
.
Nazval ho Community Building Workshop.
My ho nazývame Zážitkový seminár budovania spoločenstva a
sprostredkovávame záujemcom možnosť, si ním prejsť.

Čo to je href="http://myslienky.vsieti.sk/zazitkovy-seminar-budovania-komunity">Zážitkový
seminár budovania komunity

Článok Zážitok
komunity


Výber najlepších pohľadov na to, čo je to komunita od rôznych
autorov a zdrojov.


Skutočná komunita
Anthony de Mello

Budovanie spoločenstva …
„Je najdlhší a najdrahší workshop zameraný na osobný rast,
akého sa môžete zúčastniť.“

Diana Leafe Christian „Creating Life Together“

Úvaha
nad knihou
Creating Life Together

„Komunita“ na Slovenskej
wikipédii
, href="http://sk.wikipedia.org/wiki/Komunita_">http://sk.wikipedia.org/wiki/Komunita_(sociologia)

Komunita – miesto uzdravovania
a rastu
Jean Vanier

Vytváranie komunít
Scott M. Peck


Články týkajúce sa projektov tematicky prepojených


Rozdiely medzi
sebazdokonaľovacími a psychoterapeu­tickými skupinami

href="http://myslienky.vsieti.sk/komunikacia-jej-kvalita-komunita-ako-priestor-pre-jej-rozvoj">Komunikácia
a jej kvalita; komunita, ako priestor pre jej rozvoj

href="http://myslienky.vsieti.sk/facilitacia-viacurovnove-intervencie-v-budovani-komunit">Facilitácia
a viacúrovňové intervencie v budovaní komunít

Základem
ekovesničky je komunita

Kniha Zygmunda Baumana href="http://knihy.vsieti.sk/kniha/komunita-hladanie-bezpecia-vo-svete-bez-istot">Komunita –
hľadanie bezpečia vo svete bez istôt a href="http://mylive.ziskaj.info/sloboda-vs-bezpecnost/comment-page-1/">zamyslenie sa


.

src="http://centrum.vsieti.sk/sites/all/themes/fusion/vsieti/images/ccentrum_logo.png"
alt="" />